Edullinen kirjanpito-ohjelma Tilitantti

Tietosuojaseloste

Kuva: Tarja Käckman

1. Rekisterinpitäjä
Sampo Kaikkonen
Muhoksentie 750
91300 Ylikiiminki

2. Rekisteriasioista vastaava
Sampo Kaikkonen
050 4096312

3. Rekisterin nimi
OmaPuutarha.fi rekisteröityneet käyttäjät

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella kirjautumista edellyttävien palveluiden toteutukseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Oma Puutarha.fi:n toimesta käyttäjistä, jotka kirjautuvat palveluun. Rekisteröitäviä tietoja ovat: Etunimi Sukunimi Osoite Sähköpostiosoite

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin henkilö haluaa käyttää palvelun rekisteröitymistä edellyttäviä toiminnallisuuksia.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen kirjautumislomakkeen kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).